สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านห้วยมะพร้าว


กิจกรรมการเรียนการสอน

เรียนกิจกรรมบูรณาการเรื่องมหัศจรรย์ของสายน้ำ เรียนกิจกรรมบูรณาการเรื่องมหัศจรรย์ของสายน้ำ
          - ในวันที่ 16 กันยายน 2557 ครูได้พาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ออกไปศึกษาเกี่ยวกับสายน้ำในชุม......

อ่านต่อ

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2 ในวิชาการงานอาชีพ เรื่องการตอนกิ่ง ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2 ในวิชาการงานอาชีพ เรื่องการตอนกิ่ง
          ครูพาผู้เรีนศึกษาขั้นตอนการตอนกิ่ง ในวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2557 พร้อมกับให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงใ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ชิ้นงานการทอผ้า ชิ้นงานการทอผ้า
          - ครูได้ให้ผู้เรียนในชุมชนออกไปศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทอผ้า โดยครูให้ผู้เรียนกลับมาทำที่ศศช.ผู้เรียนทุ......

อ่านต่อ

ชิ้นงานการจักสาน ชิ้นงานการจักสาน
          - วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ครูได้ให้ชาวบ้านในชุมชนมาให้ความรู้กับผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการจักสาน โ......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม