สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กศน.อำเภออุ้มผาง ห้องสมุดประชาชนอำเภออุ้มผาง ศศช.บ้านมะโอโค๊ะ ศศช.บ้านนุกะโถะวา ศศช.บ้านคอโซทะ ศศช.บ้านโขะทะ ศศช.บ้านป่าพลู ศศช.บ้านเดลอปอบอ ศศช.บ้านแม่ละมุ้งคี ศศช.บ้านยูไนท์ ศศช.บ้านพอกะทะ ศศช.บ้านกุยเคลอะ ศศช.บ้านกุยต๊ะ ศศช.บ้านกรูโบ ศศช.บ้านเกริงปะตีคลี่ ศศช.บ้านมอต๊ะหลัว ศศช.บ้านตะละโค่ง กศน. ตำบลโมโกร กศน. ตำบลหนองหลวง กศน. ตำบลแม่กลอง กศน. ตำบลอุ้มผาง กศน. ตำบลแม่จัน กศน. ตำบลแม่ละมุ้ง ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอแม่สอด กศน.อำเภอแม่สอด กศน.ตำบลแม่สอด กศน.ตำบลด่านแม่ละเมา กศน.ตำบลพะวอ กศน.ตำบลแม่กาษา กศน.ตำบลแม่ปะ กศน.ตำบลพระธาตุผาแดง กศน.ตำบลแม่กุ กศน.ตำบลมหาวันุ กศน.ตำบลแม่ตาวุ กศน.ตำบลท่าสายลวดุ ศศช.บ้านขุนห้วยช้างไล่ ศศช.บ้านห้วยผักกูด ศศช.บ้านปางวัว ศศช.บ้านซัวตั๋ว กศน.ตำบลรวมไทยพัฒนา กศน.ตำบลวาเล่ย์ กศน.ตำบลพบพระ กศน.ตำบลช่องแคบ กศน.ตำบล.คีรีราษฎร์ ศศช.บ้านแม่ละเมา ศศช.บ้านคีรีน้อย ศศช.บ้านผากะเจ้อ กศน.อำเภอพบพระ ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอพบพระ กศน.ตำบลเชียงทอง กศน.ตำบลนาโบสถ์ กศน.ตำบลประดาง กศน.อำเภอวังเจ้า ห้องสมุดประชาชน อำเภอวังเจ้า ห้องสมุดประชาชน อำเภอเมืองตาก กศน. อำเภอเมืองตาก กศน.ตำบลระแหง กศน.ตำบลน้ำรึม กศน.ตำบลโป่งแดง กศน.ตำบลวังประจบ กศน.ตำบลตลุกกลางทุ่ง กศน.ตำบลวังหิน กศน.ตำบลหนองบัวใต้ กศน.ตำบลเชียงเงิน กศน.ตำบลแม่ท้อ กศน.ตำบลป่ามะม่วง กศน.ตำบลหนองบัวเหนือ กศน.ตำบลไม้งาม กศน.ตำบลหัวเดียด กศน.ตำบลหนองหลวง ศศช.บ้านมอป่า ศศช.บ้านพะนิกี่ ศศช.บ้านบือล่าพอ ศศช.บ้านห้วยอีก้าง ศศช.บ้านแสม ศศช.บ้านห้วยมะพร้าว ศศช.บ้านห้วยวัว ศศช.บ้านห้วยพระเจ้า ศศช.บ้านห้วยกระทิง ศศช.บ้านคำหวัน ศศช.บ้านโบเก่ ศศช.บ้านตุเบ ศศช.บ้านทีมู ศศช.บ้านนุบอ ศศช.บ้านนุลา ศศช.บ้านกิ่งหม่องวา ศศช.บ้านขุนห้วยหม่องวา ศศช.บ้านห้วยแห้ง ศศช.บ้านห้วยดินหม้อ ศศช.บ้านห้วยสินา ศศช.บ้านห้วยสินาคี ศศช.บ้านห้วยดอกเกี๋ยง ศศช.บ้านห้วยผาดำ ศศช.บ้านพะละดอ ศศช.บ้านห้วยพลู ศศช.บ้านห้วยหมาบ้า กศน.ตำบลแม่ระมาด กศน.ตำบลแม่จะเรา กศน.ตำบลพระธาตุ กศน.ตำบลแม่ตื่น กศน.ตำบลสามหมื่น กศน.ตำบลขะเนจื้อ กศน.อำเภอแม่ระมาด ห้องสมุดประชาชน อำเภอแม่ระมาด ศศช.บ้านแม่ลอทะ ศศช.บ้านแม่ลาบู ศศช.บ้านห้วยขี้หมี ศศช.บ้านแม่ปอทะ ศศช.บ้านแม่อุคอ ศศช.บ้านแม่เหว่ยทะ ศศช.บ้านบอหมาก ศศช.บ้านมอกูตู้หลวง ศศช.บ้านมอกูตู้น้อย ศศช.บ้านอุระโกร ศศช.บ้านตะโด้กุย ศศช.บ้านวาแหมะคี ศศช.บ้านทีซะหน่อ ศศช.บ้านตะซูเด ศศช.บ้านมอโจ ศศช.บ้านแม่หิดคี ศศช.บ้านกรูเปอคี ศศช.บ้านห้วยมะโหนกคี ศศช.บ้านกลูแจทะ ศศช.บ้านทีมูโกะทะ ศศช.บ้านซอแข่วาคี ศศช.บ้านทีคุคีใต้ ศศช.บ้านผาแดง ศศช.บ้านแหมะคี ศศช.บ้านบลาเด ศศช.บ้านเซกลา ศศช.บ้านโป๊ะพอคี ศศช.บ้านปอเล้อ ศศช.บ้านทีหลึคี ศศช.บ้านโจะเก้ะปู่ ศศช.บ้านทีกอโกล ศศช.บ้านมอโก้คี ศศช.บ้านบลาทะ ศศช.บ้านก่อบอทะ ศศช.บ้านคุทะ ศศช.บ้านสะซุยปู่ ศศช.บ้านซอแข่ลู่ ศศช.บ้านวะเบลอลู่ ศศช.บ้านสันดอยงาม ศศช.บ้านเปล้ลู่ ศศช.บ้านมึหย่อโจ ศศช.บ้านมอโก้โพคี ศศช.บ้านทีบาทะ ศศช.บ้านอุสุโพคี ศศช.บ้านทีซวยคี ศศช.บ้านเรกะติ ศศช.บ้านดูบลอคี ศศช.บ้านคะแนคอทะ ศศช.บ้านตะโขะบี้ ศศช.บ้านเซหนะเดอลู่ ศศช.บ้านขะแนจื้อคี ศศช.บ้านตะกุ้ยหนู่ ศศช.บ้านเล้อก่อโกร ศศช.บ้านเล้อเบ้ปว้าคี ศศช.บ้านตะโก๊ะคี ศศช.บ้านโกจีโกร ศศช.บ้านเล้อตอโกร ศศช.บ้านพะบอเรโค๊ะ ศศช.บ้านมะโอโกร ศศช.บ้านเลอผาโด้ ศศช.บ้านโค๊ะผาโด้ ศศช.บ้านแม่ต้อคี ศศช.บ้านตะพิโจ ศศช.บ้านป้อหย่าลู่ ศศช.บ้านตะบรื้อโหย่ ศศช.บ้านตะโข๊ะบี้ ศศช.บ้านตะโป๊ะปู่ ศศช.บ้านเลเคาะ ศศช.บ้านขุนห้วยนกกก ศศช.บ้านทีจือหล่อคี ศศช.บ้านตะโต๊ะโกร ศศช.บ้านป่าสัก ศศช.บ้านแม่หละโพคี ศศช.บ้านพะตี้หม่อโจ ศศช.บ้านธาตุ ศศช.บ้านทีหนึคี กศน.ตำบลแม่วะหลวง กศน.ตำบลท่าสองยาง กศน.ตำบลแม่สอง กศน.ตำบลแม่อุสุ กศน.ตำบลแม่ต้าน กศน.ตำบลแม่หละ ห้องสมุดประชาชน อำเภอท่าสองยาง กศน. อำเภอท่าสองยาง ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอบ้านตาก กศน.อำเภอบ้านตาก กศน.ตำบลแม่สลิด กศน.ตำบลท้องฟ้า กศน.ตำบลเกาะตะเภา กศน.ตำบลทุ่งกระเชาะ กศน.ตำบลสมอโคน กศน.ตำบลตากออก กศน.ตำบลตากตก กศน.อำเภอสามเงา ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอสามเงา กศน.ตำบลบ้านนา กศน.ตำบลย่านรี กศน.ตำบลสามเงา กศน.ตำบลยกกระบัตร กศน.ตำบลวังจันทร์ กศน.ตำบลวังหมัน
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม 000000100