สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านตะโต๊ะโกร


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  การเรียนรู้กระบวนการทอผ้า กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี การเรียนรู้กระบวนการทอผ้า
           กระบวนการดำเนินงาน ๑. สำรวจข้อมูลและสภาพปัญหา ๒. ประชุมชี้แจงให้ผู้เรียนรับทราบเกี่ยวกับก......

อ่านต่อ

กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     การเรียนรู้แบบสรุปผังความคิด กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การเรียนรู้แบบสรุปผังความคิด
           การเรียนรู้แบบสรุปผังความคิด คือ การเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมเป็นส่วนใหญ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

กระบวนการทอผ้า กระบวนการทอผ้า
           กระบวนการดำเนินงาน ๑. สำรวจข้อมูลและสภาพปัญหา ๒. ประชุมชี้แจงให้ผู้เรียนรับทราบเกี่ยวกับการ......

อ่านต่อ

ผลการสรุปผังความคิด ผลการสรุปผังความคิด
          การสรุปผังความคิดจากการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเรียนรู้รู้โดยให้ผู้เรี......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม