สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านตะบรื้อโหย่


กิจกรรมการเรียนการสอน

โภชนาการและสุขภาพอนามัย โภชนาการและสุขภาพอนามัย
          - แนะนำวิธีการปรุงอาหารให้สุกและสะอาดก่อนบริโภค - แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพอนามัยให้กับเด็กเล็กและเด......

อ่านต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
          การเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง วิถีชีวิตปาเก่อญอ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) โดยให้นักเรียนช่วยกันบอกถึงภูม......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

การเลี้ยงสัตว์เพื่อประกอบอาหารกลางวัน การเลี้ยงสัตว์เพื่อประกอบอาหารกลางวัน
          การเลี้ยง หมู ไก่ ปลา โดยให้เด็กเป็นผู้ดูแล ผลการจัดกิจกรรม - ผู้เรียนได้บริโภคเนื้อสัตว์......

อ่านต่อ

การปลูกผักและพืชสมุนไพร การปลูกผักและพืชสมุนไพร
          ผลการจัดกิจกรรม - ผู้เรียนได้บริโภคผักที่ปลอดสารพิษและมีผักไว้ประกอบอาหารกลางวันให้กับผู้เรียน ......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม