สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านป่าสัก


กิจกรรมการเรียนการสอน

วิชาศิลป วิชาศิลป
          ครูให้นักเรียนจดข้อความบนกระดานและนำข้อความดังกล่าวมาวาดภาพตามข้อความที่ครูให้จดไว้ในสมุด......

อ่านต่อ

วิชาการงานอาชีพ วิชาการงานอาชีพ
           ครูอธิบายเรื่องการประดิษฐ์จากเศษวัสดุกล่องนมให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนจดตามที่ครูเขียนอธิบายบนก......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

วาดภาพตามจินตนาการ วาดภาพตามจินตนาการ
          ครูให้นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการและใส่ข้อความในภาพที่วาดไว้......

อ่านต่อ

การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุกล่องนม การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุกล่องนม
          ครูให้นักเรียนเตรียมวัสดุกล่องนมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประดิษฐ์ให้พร้อม และลงมือปฏิบัติงานประดิ......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม