สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กศน. ตำบลย่านรี


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน โครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้และโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้าน ICT กิจกรรมการเรียนการสอน โครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้และโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้าน ICT
          กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้และโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้าน ICT สำหรับผู......

อ่านต่อ

กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลย่านรี กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลย่านรี
          กศน.ตำบลย่านรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดก......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

การทำโครงงานในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง การทำโครงงานในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
          นักศึกษา กศน.ตำบลย่านรี จัดทำโครงงานในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำขวดน้ำพลาสติกมาทำเป็นกระถางเพื่อปล......

อ่านต่อ

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างก่อสร้างเบื้องต้น(ช่างไม้) จำนวน 100ชั่วโมง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างก่อสร้างเบื้องต้น(ช่างไม้) จำนวน 100ชั่วโมง
           กศน.ตำบลย่านรี ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างก่อสร้างเบื้องต้น(ช่างไม้) จำนวน 100ช......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน ตำบล

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม