สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านพะบอเรโค๊ะ


กิจกรรมการเรียนการสอน

สาระวิชาสุขศึกษาฯ สาระวิชาสุขศึกษาฯ
          สาระวิชาสุขศึกษาฯ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกทักษะกระบวนการคิดเป็นกลุ่ม โดยการที่ฝึกให้นักเรียนได้......

อ่านต่อ

ลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ-เนตรนารี
          การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ศศช.บ้านพะบอเรโค๊ะ ดำเนินการโดย ให้ผู้เรียนได้ฝึกทั......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ธงชาติอาเซียน ธงชาติอาเซียน
          การจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมประชมคมอาเซียน เริ่มแรกโดยการให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสมาชิกกลุ......

อ่านต่อ

แผนผังมโนทัศน์ แผนผังมโนทัศน์
          จากการที่ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าแล้วนั้น ก้ได้ให้ฝึกการคิดแบบกระบวนการคิดเป็น โดยให้นักเรียนเขียน......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม