สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านห้วยดินหม้อ


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมวิชาศิลปะ กิจกรรมวิชาศิลปะ
          ศศช.บ้านห้วยดินหม้อ ได้จัดให้ผู้เรียนวาดภาพระบายสี mind map ping และวาดภาพระบายสีสัญลักษณ์ความสามัค......

อ่านต่อ

กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันลอยกระทง
          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ครูศศช.บ้านห้วยดินหม้อจัดกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับผู้เรียนโดยฝึกผู้เรียนกา......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ผลจากการจัดกิจกรรมการลอยกระทง ผลจากการจัดกิจกรรมการลอยกระทง
          ครูได้สาธิตการทำกระทงให้กับนักเรียนแล้วให้นักเรียนฝึกทำด้วยตัวเองอย่างสนุกสนานพร้อมกับได้ลอยกระทงกัน......

อ่านต่อ

ผลงานนักรเรียน ผลงานนักรเรียน
          ผลงานที่ผู้เรียนได้จัดทำขึ้นด้วยความภาคภูมิใจ......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม