สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กศน. ตำบลวังประจบ


กิจกรรมการเรียนการสอน

ภาพกิจกรรมสอนเสริม ICT ภาพกิจกรรมสอนเสริม ICT
          การสอน ICT ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 กรกฏาคม 2557......

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ
          กศน.ตำบลวังประจบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญประจำปีการศึกษา 2558......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังประจบ กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังประจบ
          กิจกรรมระหว่างภาคเรียน......

อ่านต่อ

โครงงานวันต่อต้านยาเสพติด โครงงานวันต่อต้านยาเสพติด
          เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดของโลก ทางกศน.ตำบลวังประจบจึงเล่งเห็นความส......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม