สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านมอกูตู้หลวง


กิจกรรมการเรียนการสอน

การจัดการเรียนแบบบูรณาการ การจัดการเรียนแบบบูรณาการ
          เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ และกระบวนการอย่างเป็นระบบและสามารถนำองค์ความรู้มา......

อ่านต่อ

ศิลปะตามจินตนาการ ศิลปะตามจินตนาการ
          เป็นการสอนวิชาศิลปะตามจินตนาการ เริ่มด้วย 1.ครูจุดประกายความคิด เพื่อให้นักเรียนได้วิเคราะห์ตัวเอง......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ผลงานกิจกรรมปลูกไม้ผล ผลงานกิจกรรมปลูกไม้ผล
          เป็นผลงานทางสิ่งแวดล้อมที่สามารถจับต้องได้ 1.เด็กได้สร้างบริบทให้น่าอยู่ 2.ได้ร่วมปลูกไม้ผล ......

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน
          ได้อธิบายวิธีการผสมสารต่างๆตามฉลากขั้นตอนการผลิดน้ำยาล้างจาน 1.เตรียมวัสดุ อุปกรณ์น้ำยาล้างจาน 2.ใ......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม