สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านพะละดอ


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมอาชีพการปลูกผัก กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมอาชีพการปลูกผัก
          การปลูกผักสวนครัวในศศช.เป็นการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการช่วยเหลือตนเองและการดำเนินช......

อ่านต่อ

กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมอาชีพ
          ศศช.บ้านพะละดอได้มีการส่งเสริมอาชีพผู้เรียนด้วยการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่สามสายพันธ์ผู้เรียนมีการหม......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ผลงานเด็กนักเรียน ผลงานเด็กนักเรียน
          ผู้เรียนได้มีการปลูกไม้ผลในศศช.บ้านพะละดอหลายชนิดเช่น มะม่วง มะปราง ขนุน น้อยหน่า กล้วยไว้ในศศช.เพื......

อ่านต่อ

ผลงานผู้เรียนด้านการตกแต่งศศช. ผลงานผู้เรียนด้านการตกแต่งศศช.
          วันที่ 12เดือนมกราคม 2557ผู้เรียนได้ช่วยกันจัดตกแต่งบอร์ดศศซ.บ้านพะละดอเพื่อให้ศศซ.มีความสวยงามผู้เร......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม