สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านห้วยสินา


กิจกรรมการเรียนการสอน

จัดกิจกรรมการเรียน การสอน จัดกิจกรรมการเรียน การสอน
          จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบเศษส่วน วันที่๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ จัดกิจรรมการเรียนโยค......

อ่านต่อ

จัดกิจกรรม วันแม่ วันไหว้ครู วันเด็กแห่งชาติ และติดตามผู้ไม่รู้หนังสือ จัดกิจกรรม วันแม่ วันไหว้ครู วันเด็กแห่งชาติ และติดตามผู้ไม่รู้หนังสือ
          จัดกิจกรรมวันเด็ก วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ วันไหว้ครู ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ แ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

การประดิษฐ์กระทง พาน ในกิจกรรมต่างๆ การประดิษฐ์กระทง พาน ในกิจกรรมต่างๆ
          จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ทำกระทงในวันลอยกระทงเพื่อเป็นการประกวดแข่งขันในระดับชั้นป.๔ - ๖ช่วงเดือน พฤศจิก......

อ่านต่อ

การฝึกเขียนมายแม็ป และการปั้นรูป การฝึกเขียนมายแม็ป และการปั้นรูป
          จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการฝึกเขียนมายแม็ปและการปั้นรูป ในเดือน มิถุนายน ถึง เดือน กันยายน ๒๕๕๗ ณ ......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม