สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กศน. ตำบลแม่ระมาด


กิจกรรมการเรียนการสอน

รูปการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ รูปการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
          การเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลแม่ระมาด......

อ่านต่อ

กิจกรรมการเรียนการสอนกศน.ตำบลแม่ระมาด กิจกรรมการเรียนการสอนกศน.ตำบลแม่ระมาด
          กิจกรรมการเรียนการสอนการพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลแม่ระมาด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ กิจกรรมการเรียนการสอนคอ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

รูปการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพผลิตภัณฑ์เดคูพาจ รูปการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
          กิจกรรมผลงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เดคูพาจนักศึกษาตำบลแม่ระมาด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ......

อ่านต่อ

ผลงานนักศึกษากศน.ตำบลแม่ระมาด ผลงานนักศึกษากศน.ตำบลแม่ระมาด
          ภาพกิจกรรมผลงานนักศึกษาผลงานโครงงานเรื่องสื่อการเรียนกาารสอนเรื่องอาเซียนศึกษา นักศึกษากศน.ตำบลแม่ระ......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน ตำบล

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม