สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กศน. ตำบลตากตก


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
          กศน.ตำบลตากตกได้ดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในกลุ่มวิชาการทำขนมไทย การเพาะถั่วงอก เเละการปลูกกล้......

อ่านต่อ

กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลตากตก กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลตากตก
          กศน.ตำบลตากตกได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ม.ต้น เเละ ม.ปลาย สำหรับประชาชนในตำบลตากตก......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

กิจกรรมของ กศน.ตำบลตากตก กิจกรรมของ กศน.ตำบลตากตก
          กศน.ตำบลตากตกได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาของ กศน.ตำบลให้เป็นผู้ที่คิดเป็น จากสถานการจริง......

อ่านต่อ

ผลงานนักศึกษา กศน.ตำบลตากตก ผลงานนักศึกษา กศน.ตำบลตากตก
           กศน.ตำบลตากตกได้ดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาของ กศน......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน ตำบล

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม