สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กศน. ตำบลแม่สลิด


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
          กศน.ตำบลแม่สลิดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่......

อ่านต่อ

กิจกรรมการเรียนสอนรายวิชาภาษาไทย กิจกรรมการเรียนสอนรายวิชาภาษาไทย
          กศน.ตำบลแม่สลิดได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยให้กับนักศึกษา......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

โครงการอำเภอยิ้ม โครงการอำเภอยิ้ม
          โครงการกศน.อำเภอบ้านตากเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอบ้านตากเข้าให้บริการประชาชนใน......

อ่านต่อ

ผลงานของนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือ ผลงานของนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือ
          กิจกรรมที่นักศึกษาให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่มอบหมาย......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน ตำบล

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม