สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านกุยต๊ะ


กิจกรรมการเรียนการสอน

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ศศช.บ้านกุยต๊ะ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ศศช.บ้านกุยต๊ะ
          โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ศศช.บ้านกุยต๊ะ เป็นโครงการส่งเสริมอาหารกลางวันภายในโรงเรียนทำให้เด็กได......

อ่านต่อ

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
          โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนส่งเสริม รณรงค์ให้นักเรียน และชาวบ้านใช้เกลือที่เสริมไอโอดีนในการประกอบ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

รูปกิจกรรมที่มีผู้ปกครองร่วมกิจกรรม รูปกิจกรรมที่มีผู้ปกครองร่วมกิจกรรม
          ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู และเด็กๆ สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้ภายในทั้งยังเป็นแบบอย่างของ......

อ่านต่อ

แปลงผัก  แปลงผัก
          เด็กๆนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริง (ปลูกผักทานเอง)......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม