สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านโขะทะ


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมหน้าเสาธงศศช.บ้านโข๊ะทะ กิจกรรมหน้าเสาธงศศช.บ้านโข๊ะทะ
          กิจกรรมหน้าเสาธงศศช.บ้านโข๊ะทะเป็นกิจกรรมของครูกับนักเรียนที่แสดงออกถึงความเคารพ ชาติ ศาสนา พระมหากษ......

อ่านต่อ

กิจกรรมลงแขกปลูกข้าวศศช.บ้านโข๊ะทะ กิจกรรมลงแขกปลูกข้าวศศช.บ้านโข๊ะทะ
          กิจกรรมลงแขกปลูกข้าวศศช.บ้านโข๊ะทะ เป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์หร่างโรงเรียนกับชาวบ้าน......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

สรุปการเรียนรู้ สรุปการเรียนรู้
          สรุปการเรียนรู้เด็กเป็น Mind Mapping ในกิจกรรมการเรียนรู้......

อ่านต่อ

แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม
          เป็นผลงานที่ ศศช. ภาคภูมิใจมาก เพราะเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง นักเรียนกับผู้ปกครอง......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม