สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านทีซวยคี


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
          -การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ -การจัดกิจกรรมลูกเสืิอ-เนตรนารี -กิจกรรมจิตศึ......

อ่านต่อ

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
          การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาและมีการสอนแบบบูรณาการ เพื่อให้......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ผลงานนักเรียน ผลงานนักเรียน
          กิจกรรมที่จัดทั้งในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน เช่น การจัดกิจกรรมสอนผู้ไม่รู้หนังสือ โดยให้นักเรียนท......

อ่านต่อ

ผลงานนักเรียน ผลงานนักเรียน
          ผลงานนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น การพูดหน้าเสาธง การทำสื่อการเรียน การทำ Mind Mapping การปลูกข้าวโพดพร......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม