สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านทีหนึคี


กิจกรรมการเรียนการสอน

ผลงานด้านอาชีพ และกล้ามเนื้อมือ ผลงานด้านอาชีพ และกล้ามเนื้อมือ
          กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนำผลผล......

อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาผูู้เรียนกิจกรรมแต่ละวิชา กิจกรรมพัฒนาผูู้เรียนกิจกรรมแต่ละวิชา
          ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการทั้งด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงตามสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง มีด......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายและด้านอาชีพ ส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายและด้านอาชีพ
          พัฒนาผู้เรียนด้านกล้ามนิ้วมือ และด้านอาชีพ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ จินตนาการ ให้เกิดประ......

อ่านต่อ

พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ การเกษตรและประเพณีวัฒนธรรม พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ การเกษตรและประเพณีวัฒนธรรม
          กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านอาชีพ การเกษตรและประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยให้ผู้เรียนรู้จักคุณค่าห......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม