สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านทีมูโกะทะ


กิจกรรมการเรียนการสอน

สอนผู้ไม่รู้หน้งสือ สอนผู้ไม่รู้หน้งสือ
          - ให้นักเรียนฝึกสอนอ่านตัวพญัชนะ ก-ฮ กับผู้ปกครอง - ให้นักเรียนฝึกสอนอ่านสระ -ะ,-า กับผู้ปกครอง - ......

อ่านต่อ

วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์
          -อธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับมุมต่างๆ เช่น มุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน มุมตรง -อธิบายให้นักเรียนเข้า......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

โครงการเลี้องปลาดุก โครงการเลี้องปลาดุก
          - ให้นักเรียนหมั่นดูแลปลาดุกและให้อาหารปลาดุก - ให้นักเรียนหมั่นดูแลบ่อปลาดุกและรักษาความสะอาดบ่อปล......

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมวันแม่ให้เด็กนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่ให้เด็กนักเรียน
           -ให้เด็กนักเรียนได้รู้ถึงความรักและความลำบากของแม่ -ให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกที่จะตอบแทนพระคุณแม่......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม