สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านทีคุคีใต้


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ
          ครูพูดคุยกับนักเรียนในเรื่องของการเขียน Mind mapping และอธิบายเพิ่มเติ่มโดยครูกำหนดหัวข้อเรื่องลดการ......

อ่านต่อ

กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
          ครูอธิบายเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวพร้อมยกตัวอย่างให้นักเรียนเช่น -ช่วยกันทำงานบ้าน -พู......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

การเขียนMind mapping  การเขียนMind mapping
          -ครูอธิบายวิธีการเขียน Mind mapping และยกตัวอย่างให้นักเรียนดู พร้อมกำหนดหัวข้อเรื่องให้นักเรียน -ใ......

อ่านต่อ

จัดบอร์ดความรู้ จัดบอร์ดความรู้
          -ครูให้นักเรียนจัดหาอุปกรณ์ต่างๆในการจัดบอร์ดเช่น กระดาษสี กรรไกร กาว -ให้นักเรียนค้นหารูปแบบ ตัวอย......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม