สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านตะกุ้ยหนู่


กิจกรรมการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน
          ศศช.บ้านตะกุ้ยหนูได้จัดการเรียนการสอน 9 สาระ สอนแบบบูรณาที่หลากหลายและให้พี่สอนน้อง......

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          ศศช.ตะกุ้ยหนู่ ได้จัดการเรียนสอนตาม 9 สาระ สอนแบบบูรณาการที่หลากหลายและสอนแบบพี่สอนน้อง......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ผลงานเด็กนักเรียน ผลงานเด็กนักเรียน
          ศศช.บ้านตะกุ้ยหนู่ได้ผลงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 สาระการเรียนรู้......

อ่านต่อ

ผลงานนักเรียน ผลงานนักเรียน
          ศศช.ตะกุ้ยหนู่ได้มีผลงานตาม9 กลุ่มสาระการเรียนรู้......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม