สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านตะโด้กุย


กิจกรรมการเรียนการสอน

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
          ให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์......

อ่านต่อ

การทำไม้กวาดจากวัสดุเหลือใช้ การทำไม้กวาดจากวัสดุเหลือใช้
          เป็นกิจกรรมที่สอนให้ผู้เรียนได้รู้จักนำวัสดุที่เหลือใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และส......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

การทำไม้กวาดจากก้านร่ม การทำไม้กวาดจากก้านร่ม
          เป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์......

อ่านต่อ

การทำบ่อเลี้ยงกบ การทำบ่อเลี้ยงกบ
          เป็นกิจกรรมที่สอนให้ผู้เรียนได้เรียนแบบบูรณาการ ทั้งงานช่าง งานก่อสร้าง งานปูนงานเกษตรงานประมง วิชาว......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม