สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านซอแข่วาคี


กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนทำขนมหวาน การเรียนทำขนมหวาน
          ในชั่วโมงการงานอาชีพจะสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือทำขนมหวานต่างเพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปใช......

อ่านต่อ

การเรียนการสอนบูรณาการ การเรียนการสอนบูรณาการ
          โดยให้นักเรียนสำรวจชุมชนเกี่ยวกับการทำอาชีพเสริมจากนั้นร่วมกันอภิปรายและเขียนแผงผังความคิดแล้วนำผลงา......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

การทำฝายชะลอน้ำ การทำฝายชะลอน้ำ
          ผลงานนักเรียนการทำฝายชะลอน้ำนี้ได้ทำระหว่างนักเรียนกับครูเพื่อเอาให้ให้นักเรียนได้เล่นน้ำ อาบน้ำ ทำ......

อ่านต่อ

ปลูกผักจำหน่ายให้สหกรณ์ร้านค้า ศศช. ปลูกผักจำหน่ายให้สหกรณ์ร้านค้า ศศช.
          โดยให้นักเรียนปลูกผักในสวนหลัง ศศช. แล้วนำผลผลิตที่ได้จำหน่ายให้กับ สหกรณ์ ศศช.เพื่อเป็นผลงานของนักเ......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม