สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านเซกลา


กิจกรรมการเรียนการสอน

ปลาดุกเสริมโปรตีนเพื่ออาหารกลางวัน ปลาดุกเสริมโปรตีนเพื่ออาหารกลางวัน
           กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในศศช.เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมในศศช. ทั้งนำมาประกอบเป็นอาหารให้กับนักเรียนใน......

อ่านต่อ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดทำแผนผังความคิด กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดทำแผนผังความคิด
          กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ทั้งทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มสาระวิชา......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

เลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนในศศช. เลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนในศศช.
          ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารโปรตีนที่ครบ เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาการด้านต่างๆ ได้แก่ ร่างกาย ......

อ่านต่อ

กิจกรรมบูรณาการจัดทำแผนผังความคิดผลสำเร็จ กิจกรรมบูรณาการจัดทำแผนผังความคิดผลสำเร็จ
          ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ จินตนาการ ในการจัดทำแผนผังความคิด ในด้านสมุนไพรของพืชต่......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม