สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านผาแดง


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมรายวิชาศิลปะ กิจกรรมรายวิชาศิลปะ
          เรื่อง การทำเปเปอร์มาเช่ร์ 1 .ครูเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้กับผู้เรียน 2 .ครูอธิบายวิธีการทำให้ผ......

อ่านต่อ

กิจกรรมรายวิชาภาษาไทย กิจกรรมรายวิชาภาษาไทย
          ผู้เรียนเรียนทักษะด้านการอ่าน การฟังและการเขียน ดังนี้ 1.ครูให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการอ่านตาม 2......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ผลงานกิจกรรมการทำเปเปอร์มาเช่ร์ ผลงานกิจกรรมการทำเปเปอร์มาเช่ร์
          การจัดกิจกรรมการทำเปเปอร์มาเช่ร์เป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ในการเรียนของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเร......

อ่านต่อ

ทักษะการคัดลายมือรายวิชาภาษาไทย ทักษะการคัดลายมือรายวิชาภาษาไทย
          ครูจัดกิจกรรมการคัดลายมือให้กับผู้เรียนตามหลักการคัดไทยทุครั้งหลังการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยแต่......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม