สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านแม่ลอทะ


กิจกรรมการเรียนการสอน

การนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
          1.ให้นักเรียนไปเก็บเมล็ดต้นไม้ในชุมชน 2.นำสิ่งที่ได้มารวมกัน 3.ให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบสิ่งที่จะ......

อ่านต่อ

การสอนให้รู้สิทธิและหน้าที่ของตน การสอนให้รู้สิทธิและหน้าที่ของตน
          1.ทำกิจกรรมหน้าเสาธงโดยให้นักเรียนเข้าแถวเวลา แปดนาฬิกา ของทุกวันโดยจะเน้นการรู้จักเข้าแถวเองโดยไม่ต......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

สอนการทำหน่อไม้อัดถุง สอนการทำหน่อไม้อัดถุง
          1.ให้นักเรียนไปตัดหน่อไม้ในป่า 2.นำหน่อไม้ที่ตัดได้มารวมกัน ช่วยกันล้างทำความสะอาด 3.ฝาหน่อไม้ออก......

อ่านต่อ

สอนการทำไม้กวาดดอกหญ้า สอนการทำไม้กวาดดอกหญ้า
          1.ให้นักเรียนไปตัดต้นไม้กวาดดอกหญ้าคนละห้าสิบก้าน 2.นำดอกหญ้ามาตากให้แห้ง ตีดอกออกให้หมด 3.เด็ดดอด......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม