สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านเลอผาโด้


กิจกรรมการเรียนการสอน

เพาะเมล็ดผัก เพาะเมล็ดผัก
          ในวิชาการงานอาชีพ ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียนให้กับเด็กๆ นักเรียนในศศช.โดยครูสอนอธิบายวิธี......

อ่านต่อ

กิจกรรมสัตว์ในชุมชน กิจกรรมสัตว์ในชุมชน
          ในวิชาวิทยาศาสตร์ คุณครูได้ให้เด็กนักเรียนไปสำรวจสัตว์ชนิดต่างๆ ที่มีในชุมชนว่ามีกี่ชนิดอะไรบ้าง หล......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ผลผลิตผัก ผลผลิตผัก
          หลังจากที่ ศศช.ได้ดำเนินการปลูกผักไปแล้ว วันนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆ จะได้เก็บผลผลิตกันแล้ว ซึ่งผลผลิตนี......

อ่านต่อ

กิจกรรมสัตว์ป่า กิจกรรมสัตว์ป่า
          จากที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ เด็กๆ นักเรียนก็ได้ผลงานมาโชว์กันแล้ว สัตว์ในชุมช......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม