สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านขุนห้วยนกกก


กิจกรรมการเรียนการสอน

วิชาศิลปะ2 วิชาศิลปะ2
          ครูให้นักเรียนจับกลุ่มแต่งนิทานขึ้นมากลุ่มละ 1 เล่ม โดยให้ไปดูตัวอย่างจากสื่อนิทานเป็นเล่มต่างๆแต่ต้......

อ่านต่อ

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ
          ครูพูดคุยกับผู้เรียนเกี่ยวกับการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเราว่ามีอะไรบ้างและนักเรียนรู้จักสัตว์อะไรบ้า......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

นิทานสุดหรรษา นิทานสุดหรรษา
          นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มรวมไปถึงการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองที่ต้องรับผิดชอบและได้ช่วยก......

อ่านต่อ

ปั้นดินน้ำมันหรรษา ปั้นดินน้ำมันหรรษา
          เด็กนักเรียนได้ฝึกการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเองและมีจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองฝึกสมาธิในก......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม