สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านก่อบอทะ


กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนตามอัธยาศัย การเรียนตามอัธยาศัย
          - การศึกษาตามอัธยาศัย ปล่อยให้ผู้เรียนศึกษาตามอัธยา ฝึกอ่านบ้าง ฝึกเขียนบ้าง สื่อสารกับครูโดยใช้ภาษา......

อ่านต่อ

สอนแบบบูรณาการ สอนแบบบูรณาการ
          - สอนอ่าน เขียน ฝึกการทักทาย ฝึกตัดกระดาษเป็นรูปดอกไม้ สอนเขียนคำใหม่ในบทเรียน พร้อมคัดลายมือให้สวยง......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ผลงานของหนู ผลงานของหนู
          - สอนพับนก พับกบ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะในการ ฝึกคิดฝึกปฏิบัติ ในการประดิษฐ์ งา......

อ่านต่อ

ผลงานนักเรียน ผลงานนักเรียน
          - ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ เกิดจินตนาการใหม่ และทำให้มีความกระตือรือร้นในการเรียน......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม