สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านผากะเจ้อ


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนหลากหลาย กิจกรรมการเรียนหลากหลาย
          นักเรียนในศศช.บ้านผากะเจ้อครูได้จัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายเช่นการฝึกให้นักเรียนออกมาแสดงหน้าชั้นเร......

อ่านต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          สิงหาคม ๒๕๕๗ นักเรียนในระดับชั้นประถมแบ่งกลุ่มระดมความคิด ฝึกเขียน mind mapping เรื่องความสามัคคีพ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร
          ศศช.บ้านผากะเจ้อ ได้ทำบ่อปุ๋ยโดยนำหญ้าบริเวณศศช.มาหมักเพื่อเป็นการนำหญ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึง......

อ่านต่อ

ผังความคิดจากเด็กตัวนิด ผังความคิดจากเด็กตัวนิด
          การทำผังความคิดและการทำบัตรคำจากเด็กนักเรียนรวมถึงผลงานทางการเกษตรล้วนแต่มาจากนักเรียนทุกคน ผลงานล้......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม