สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านแสม


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
           ครู นักเรียนร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้ปกครองร่วมกันต่อต้านการเสพ การจำหน่ายยาเสพติดให้โทษภายในห......

อ่านต่อ

กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
           1. สวดมนต์ไหว้พระหลังเลิกเรียนในตอนเย็นทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 2. เข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

การฝึกอาชีพการทำนาบนพื้นที่สูง การฝึกอาชีพการทำนาบนพื้นที่สูง
          ื้ ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักการปลูกข้าวแบบนาเป็นขั้นบันไดในเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 จัดการเรียนรู้ในด......

อ่านต่อ

ฝึกอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า ฝึกอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า
           ฝึกให้นักเรียนได้ทำไม้กวาดในเดือนเมษายนเนื่องจากสามารถหาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้และมีจำนวน......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม