สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านห้วยพลู


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
          วันนี้(12 สิงหาคม 2557)ครูประจำศศช.บ้านห้วยพลู ได้ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโดยมีกิจกรรมคื......

อ่านต่อ

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ
          วันนี้(22 สิงหาคม 2557)ครูประจำศศช.บ้านห้วยพลู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาศิลปะ เรื่องการวาดภาพแล......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ผลงานการวาดภาพ/mind mapping ผลงานการวาดภาพ/mind mapping
          15 กันยายน 2557 ครูประจำศศช.บ้านห้วยพลูได้จัดให้นักเรียนได้ฝึกการวาดภาพและออกแบบแผนผังความคิดพร้อมระ......

อ่านต่อ

กิจกรรมการขยายพันธ์ุพืช กิจกรรมการขยายพันธ์ุพืช
          ผลงานการขยายพันพืช โดยครูประจำศศช.บ้านห้วยพลูให้ผู้เรียนฝึกทักษะการขยายพันธ์ุพืชด้วยการตอนกิ่งฝรั่ง......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม