สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านห้วยหมาบ้า


กิจกรรมการเรียนการสอน

วันแม่แห่งชาติ 2557 วันแม่แห่งชาติ 2557
          กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ?แม่ฟ้าหลวง? บ้านห้......

อ่านต่อ

งานเกษตรผสมผสานใน ศศช.บ้านห้วยหมาบ้า งานเกษตรผสมผสานใน ศศช.บ้านห้วยหมาบ้า
          ภาคเรียนที่ 1/2557 ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน ได้แก่ การปลูกพืช-ผักสวนครัว ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          12 สิงหาคม 2557 ครู นักเรียน ชาวบ้านร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช......

อ่านต่อ

กิจกรรม My mapping กิจกรรม My mapping
          กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมให้ผู้เรียนเกิดความคิดอย่างสร้างสรรค์ สรุปลงในแผนความ......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม