สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านบือล่าพอ


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ (ส่นประกอบของพืช) กิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ (ส่นประกอบของพืช)
          จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ( ส่วนประกอบของพืช ) โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนให้แต่ละกลุ่มหาตันพืชมากลุ่มละ......

อ่านต่อ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
          วันที่12 สิงหาคม 2557 ศศช. บ้านบือล่าพอได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติให้กับนักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ผลงานนักเรียน (วิทยาศาสตร์) การเกิดดินและประเภทของดิน ผลงานนักเรียน (วิทยาศาสตร์) การเกิดดินและประเภทของดิน
          จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการเกิดดิน และประเภทของดินเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวดิน......

อ่านต่อ

ผลงานของนักเรียน (การทำมายแมป) วิทยาศาสตร์ ผลงานของนักเรียน (การทำมายแมป) วิทยาศาสตร์
          การทำมายแมปของนักเรียน "ปัจจัยการดำรงชีวิตของพืช" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เจริญเติบโตของพืช......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม